ALGEMEEN

Indien u gebruik maakt van onze webapplicatie(s) stemt u in met de hieronder vermelde voorwaarden.

Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit verklaart u gemachtigd te zijn dit bedrijf of deze entiteit te binden aan deze voorwaarden. In dat geval heeft de term "u" of "uw" betrekking op dit bedrijf of deze entiteit. Indien u niet gemachtigd bent of niet instemt met deze voorwaarden dan dient u dit per direct te melden aan de directie van Ukwenza, het gebruik van de applicatie per direct te staken en van al uw in gebruik zijnde computers de url naar de applicatie te verwijderen.

Als onderdeel van de applicatie biedt Ukwenza u het gebruik van de applicatie, inclusief gegevenscodering, verzending, toegang, opslag, back-up en eventueel support. Als u de applicatie gebruikt verklaart u zich te zullen houden aan deze voorwaarden.

Artikel 1: PRIVACY EN BEVEILIGING; OPENBAARMAKING

Ukwenza behoudt zich het recht voor om het privacy- en beveiligingsbeleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen. Omdat de applicatie een gehoste online toepassing is, moet Ukwenza mogelijk af en toe alle gebruikers van de applicatie op de hoogte stellen van belangrijke berichten over de werking van de applicatie. Als u een betalende klant van de applicatie bent, stemt u met deze berichtgeving in.

Artikel 2: LICENTIE: VERLENING EN BEPERKINGEN

Ukwenza verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de applicatie te gebruiken uitsluitend voor uw interne doeleinden overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. Alle rechten die niet nadrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan Ukwenza en haar licentiegevers.

Het is u niet toegestaan:

 • de applicatie in (sub)licentie te verstrekken, verkopen, doorverkopen, overbrengen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel benutten of op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden;
 • afgeleide werken van de applicatie of de inhoud te maken;
 • 'webkoppelingen' naar de toepassing te maken of hiervan een 'frame' of 'mirror' te maken op een andere server of een draadloos of op internet gebaseerd apparaat; of
 • reverse-engineering toe te passen op de toepassing of de applicatie openen teneinde:
  • concurrerende producten of services te ontwikkelen,
  • producten te ontwikkelen waarin dezelfde ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen als die van de applicatie worden gebruikt of
  • ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen van de applicatie te kopiëren.

U mag de applicatie alleen voor uw interne doeleinden gebruiken en onthoudt u van:

 • het verzenden of opslaan van kwetsend, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of dat het recht op privacy van derden schaadt;
 • het verzenden of opslaan van materiaal dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's bevat;
 • het storen of schaden van de integriteit of prestaties van de applicatie of de gegevens die hierin zijn opgeslagen; of
 • het ongeoorloofd toegang pogen te krijgen tot de applicatie of de aanhorige systemen of netwerken.

Artikel 3: VERANTWOORDELIJKHEDEN

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccounts en dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en buitenlandse wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van de applicatie, inclusief wetten, verdragen en voorschriften inzake gegevensprivacy, internationale communicatie en verzending van technische of persoonlijke gegevens.

U dient:

 • Ukwenza direct op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of account of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging;
 • het verzenden of opslaan te voorkomen van materiaal dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's bevat;
 • Ukwenza direct op de hoogte te stellen en redelijkerwijs alles in het werk te stellen om het kopiëren of distribueren van inhoud onmiddellijk te stoppen zodra deze praktijk bekend is of hierover vermoedens bestaan bij u of uw gebruikers; en
 • zich niet voor te doen als een andere gebruiker van de applicatie of onjuiste identiteitsgegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot de applicatie of deze te gebruiken.

Artikel 4: KLANTINFORMATIE- EN GEGEVENS

Ukwenza is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke u naar de applicatie hebt verzonden tijdens uw gebruik van de applicatie (zijnde "Klantgegevens"). U, en niet Ukwenza, bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of uw gebruiksrecht met betrekking tot alle klantgegevens. U zult de aangeleverde gegevens altijd aanleveren met in achtneming van de geldende wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ukwenza verricht de online diensten als "bewerker" in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ukwenza is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot opslaan van gegevens. Als deze overeenkomst wordt beëindigd, stelt Ukwenza u binnen 30 dagen na beëindiging een bestand met de klantgegevens beschikbaar. Ukwenza behoudt zich het recht voor om klantgegevens zonder kennisgeving te onthouden wegens een overtreding, inclusief maar niet beperkt tot wanbetaling door u. Na een gegronde beëindiging komt uw recht om klantgegevens te openen of gebruiken direct te vervallen en is Ukwenza niet verplicht om klantgegevens te onderhouden, dan wel op te sturen.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alleen Ukwenza (en haar licentiegevers) bezit alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, in en op de technologie, inhoud en service van de applicatie. Het zakelijke eigendomsrecht van eventuele suggesties, ideeën, verzoeken om verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die u of enige andere partij heeft ingediend in verband met de applicatie wordt overgedragen aan Ukwenza. Deze overeenkomst is geen verkoopcontract en verleent u geen eigendomsrechten op of in verband met de applicatie, technologie of intellectuele eigendomsrechten van de applicatie. De naam Ukwenza, het logo van Ukwenza VOF en de productnamen gerelateerd aan de applicatie zijn handelsmerken van Ukwenza en voor het gebruik hiervan wordt geen recht of licentie verleend.

Artikel 6: TARIEVEN: KOSTEN EN BETALING

U dient alle overeengekomen kosten of tarieven ten laste van uw account te voldoen overeenkomstig de factuurvoorwaarden die gelden op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn. De kosten voor het gebruik van de applicatie worden per maand achteraf door Ukwenza op basis van het aantal niet-beëindigde dossiers in rekening gebracht ongeacht of gebruik gemaakt is van de applicatie.

De kosten voor support worden per maand achteraf door Ukwenza op basis van bestede tijd in rekening gebracht.

De licentietermijn is 1 (één) jaar bij aanvang en wordt vervolgens automatisch stilzwijgend per jaar verlengd. Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en bedragen kunnen niet worden gerestitueerd.

Ukwenza behoudt zich het recht voor om de tarieven en kosten te wijzigen en op enig moment nieuwe kosten te introduceren, waarvan u uiterlijk 30 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte wordt gesteld.

Alle prijsvoorwaarden zijn vertrouwelijk en u stemt ermee in deze niet aan derden openbaar te maken.

Artikel 7: FACTURERING, VERLENGING EN INDEXATIE

De kosten voor het gebruik van de applicatie en/of support worden per maand achteraf door Ukwenza in rekening gebracht. De kosten van de applicatie zijn exclusief belastingen, heffingen of accijnzen. Ukwenza is gerechtigd jaarlijks de geldende tarieven te indexeren overeenkomstig het indexcijfer van het CBS van de dienstenprijsindex.

U stemt ermee in Ukwenza de gewenste factuur- en contactgegevens te verstrekken. Deze informatie omvat minimaal uw wettelijke bedrijfsnaam, adres en e-mailadres alsmede de naam en het telefoonnummer van een geautoriseerde contactpersoon. U stemt ermee in om deze informatie binnen 30 dagen na een eventuele wijziging bij te werken. Als de verstrekte contactgegevens onjuist of frauduleus blijken te zijn, behoudt Ukwenza zich het recht voor om uw toegang tot de applicatie te beëindigen en eventueel andere juridische stappen te ondernemen.

Artikel 8: WANBETALING EN OPSCHORTING

Naast eventuele andere rechten die aan Ukwenza in dit document worden verleend, behoudt Ukwenza zich het recht voor om deze overeenkomst en uw toegang tot de applicatie op te schorten als uw account een achterstallig saldo heeft (betalingsachterstand). Over het openstaande saldo van achterstallige facturen (accounts met een betalingsachterstand) wordt het wettelijk toegestane maximum berekend. Dit is een bedrag van € 40,00 inclusief BTW. Gedurende de opschortingperiode bent u nog steeds de kosten voor gebruikerslicenties verschuldigd.

Als u of Ukwenza deze overeenkomst beëindigt, bent u verplicht het openstaande saldo van uw account te voldoen dat is berekend overeenkomstig het bovenstaande gedeelte Tarieven: Kosten en Betaling, inclusief de verschuldigde rente. U stemt ermee in dat Ukwenza dergelijke onbetaalde kosten bij u kan factureren. U stemt ermee in en verklaart dat Ukwenza niet verplicht is om klantgegevens te bewaren en dat deze klantgegevens permanent kunnen worden verwijderd als uw account 90 dagen of langer een achterstallig saldo heeft.

Artikel 9: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Beide partijen kunnen deze overeenkomst alleen beëindigen door de andere partij minimaal 3 (drie) maanden vóór de datum van de factuur voor de volgende termijn schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Als deze overeenkomst wordt beëindigd, om een andere reden dan een overtreding door u, stelt Ukwenza u binnen 30 dagen na beëindiging een bestand met de klantgegevens ter beschikking indien u hierom op het moment van beëindiging verzoekt. U stemt ermee in en verklaart dat Ukwenza niet verplicht is om de klantgegevens te bewaren en deze gegevens na meer dan 30 dagen na beëindiging kan verwijderen.

Artikel 10: BEEINDIGING

Deze overeenkomst is van kracht vanaf de ingangsdatum. Voor gebruikerslicenties geldt een licentietermijn van 1 jaar. Nadat de eerste licentietermijn van 1 jaar is verstreken, wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met opeenvolgende termijnen van één jaar, zijnde de verlengingstermijn. Voor hogere uitvoeringsvormen gelden dezelfde regels (eerste licentietermijn 1 jaar en vervolgtermijn 1 jaar).

Artikel 11: GEGRONDE BEEINDIGING

Als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt of zonder toestemming de technologie of de applicatie van Ukwenza gebruikt, wordt dit beschouwd als een wezenlijke overtreding van deze overeenkomst.

Ukwenza kan naar eigen inzicht uw wachtwoord, account of gebruik van de applicatie beëindigen als u deze overeenkomst overtreedt of anderszins niet naleeft. Ukwenza kan bovendien een gratis account op elk moment naar eigen inzicht beëindigen.

Artikel 12: VERKLARINGEN EN GARANTIES

Beide partijen verklaren en garanderen dat ze over de juridische bevoegdheid en autoriteit beschikken om deze overeenkomst aan te gaan. Ukwenza verklaart en garandeert dat de applicatie wordt geleverd overeenkomstig algemeen geldende standaarden die redelijkerwijs van toepassing zijn op de levering van de applicatie en dat de applicatie bij normaal gebruik en in normale omstandigheden grotendeels functioneert overeenkomstig de standaarden van Ukwenza. U verklaart en garandeert dat u uzelf niet hebt aangemeld met een valse identiteit en geen onjuiste gegevens hebt verstrekt om toegang tot de applicatie te krijgen en dat uw factuurgegevens juist aanlevert bij Ukwenza.

Artikel 13: SERVICE LEVEL AFSPRAKEN

Ukwenza zorgt voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de volledige overeengekomen functionaliteit. Alle gebruikers met hardware, dat minimaal voldoet aan de redelijke eisen die Ukwenza hiervoor stelt, ervaren een goede performance. Een goede performance van de applicatie betekent dat 90% van alle interacties met de applicatie binnen seconden resultaat geeft, waarbij rekening wordt gehouden dat server-responsetijd mede afhankelijk is van o.a. de gebruikte infrastructuur van eindgebruiker (hardware, lokaal netwerk, internetverbinding etc.). De webapplicaties van Ukwenza zijn geoptimaliseerd voor MS Internet Explorer 8 of hoger. Het gebruik kan onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Ukwenza is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.

Ukwenza zal ervoor zorg dragen dat de applicatie op jaarbasis 90% van de tijd beschikbaar is, overmacht is hierop uitgezonderd.

Ukwenza zal overlast door onderhoud en/of aanpassingen van de applicatie en diensten tot een minimum beperken. Werkzaamheden die overlast voor gebruikers veroorzaken zullen zoveel mogelijk buiten de gangbare werkuren worden uitgevoerd. Gangbare werkuren zijn die uren waarop het merendeel van gebruikers normaal gesproken de applicaties gebruiken.

Ukwenza verzekert dat er minimaal iedere nacht een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die gebruiker middels de applicatie heeft ingevoerd.

Artikel 14: WEDERZIJDSE SCHADELOOSSTELLING

U zult Ukwenza, haar licentiegevers en hun hoofdkantoor, dochterondernemingen, lokale centra, managers, directieleden, medewerkers, advocaten en vertegenwoordigers schadeloosstellen voor en vrijwaren van enige en alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder kosten voor juridische bijstand) ten gevolge van of in verband met:

 • een claim waarbij wordt beweerd dat het gebruik van de klantgegevens in strijd is met de rechten van of schade heeft berokkend aan derden;
 • een claim die, als deze waar blijkt te zijn, een schending van uw verklaringen en garanties door u vormt; of
 • een claim die voortvloeit uit de overtreding door u of uw gebruikers van deze overeenkomst, op voorwaarde dat Ukwenza VOF in een dergelijk geval
  • u direct schriftelijk op de hoogte stelt van de claim;
  • u de volledige bevoegdheid geeft om u te verdedigen tegen een claim en tot een schikking te komen (op voorwaarde dat u zich alleen verdedigt tegen een claim of tot een schikking komt als Ukwenza VOF hiermee onvoorwaardelijk wordt ontheven van alle aansprakelijkheid en een schikking niet van invloed is op het bedrijf of de applicatie van Ukwenza VOF;
  • u alle beschikbare informatie verstrekt en ondersteuning biedt; en
  • geen compromis of schikking heeft getroffen in verband met deze claim.

  Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID BEPERKING

  Ukwenza stelt de applicatie als een "software as it is"-licentie ter beschikking. In geen geval zijn Ukwenza, haar licentiegevers en hun hoofdkantoor, dochterondernemingen, lokale centra, managers, directieleden, medewerkers, advocaten en vertegenwoordigers aansprakelijk jegens enige persoon voor indirecte, speciale, incidentele, morele, gevolg- of andere schade van enigerlei aard (waaronder gegevensverlies, inkomsten- of winstderving of verlies van gebruik of een ander economisch voor- of nadeel) ten gevolge van of anderszins in verband met deze licentie, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik of onvermogen tot gebruik van de applicatie, of voor enige inhoud die is verkregen van of via de applicatie, enige onderbreking, onnauwkeurigheid, fout of weglating in de inhoud, ongeacht de reden, zelfs niet als de partij die aansprakelijk is gesteld voor de schade en haar licentiegevers zijn gewaarschuwd voor dergelijke schade.

  Artikel 16: WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

  Ukwenza behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de overeenkomst of het beleid in verband met de applicaties en services op enig moment te wijzigen. De bijgewerkte versie van deze overeenkomst gaat in zodra deze is gepubliceerd via de applicatie. Als u de applicaties en services na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt.

  Artikel 17: ALGEMEEN

  Als bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dienen deze bepalingen zo goed mogelijk te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geest van de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen, waarbij alle overige bepalingen volledig van kracht blijven. Naar aanleiding van deze overeenkomst of uw gebruik van de applicatie ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of instellingsrelatie tussen u en Ukwenza VOF. Als Ukwenza VOF een recht of bepaling in deze overeenkomst niet kan afdwingen, betekent dit niet dat Ukwenza afstand doet van dit recht of deze bepaling, tenzij Ukwenza dit schriftelijk heeft erkend en geaccepteerd.

  Deze overeenkomst vormt, samen met de Verwerkersovereenkomst en ieder toepasselijke goedgekeurde offerte, de volledige overeenkomst tussen u en Ukwenza en vervangt alle eerdere of gelijktijdige alsmede schriftelijke of mondelinge onderhandelingen, besprekingen of overeenkomsten tussen de partijen betreffende de onderwerpen van deze overeenkomst.